همانگونه که از نام این ماژول مشخص است می توانید برای سامانه خود کاربرانی را تعریف کرده و به هر یک از آنها سطوح دسترسی خاصی بدهید. به عنوان مثال کاربری تعریف نمایید که فقط به صندوق پیام های دریافتی دسترسی داشته باشد و از بقیه ماژول ها نتواند استفاده کند.